but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Продажби

 1. Регистриране на поръчка от клиент с актуална информация за наличностите в момента и последната продажна цена.
 2. Поддържане на информация за поръчани, потвърдени, експедирани количества по дадена клиентска поръчка;
 3. Обработката на поръчка от клиент - настройваем процес в системата;
 4. Възможност да се дефинират (предефинират процеси) етапи в процеса на изпълнение на поръчка от клиент;
 5. Автоматично генериране на клиентска поръчка от поръчка за доставка;
 6. Регистриране на логистични заявки за доставка (вътрешна поръчка) от обект на фирмата (склад, клон);
 7. Управление състоянието на клиентските поръчки - иницииране на поръчка, потвърждение, одобрение и стартиране за изпълнение;
 8. Възможност за редакция на артикулите в поръчката след стартирането й;
 9. Генериране на нареждания за транспорт по клиентски поръчки и създаване на график на експедициите;
 10. Електронен обмен на данни (XML формат), предназначен за електронно прехвърляне на документи (EDI) от клиенти ( напр. от големите търговски вериги (Метро, Била и др.);
 11. Възможност за водене на каталог със стоки за клиент.
 12. Автоматизирано обновяване на клиентския каталог при продажбата на нова стока на клиент;
 13. Създаване и отпечатване на ценови листи с възможности за групиране по производители, по географски региони на производство.
 14. Ценови листи за клиента в зависимост от неговото ценово ниво и правата на търговеца, който изготвя ценовата листа;
 15. Регистриране на кредитен лимит и период за падеж на фактурите за клиентите;
 16. Кредитен контрол на клиента;
 17. Обработка на клиентска поръчка с дефиниране на конкретни дати и количества на доставка на клиента.
 18. Издаване на проформа фактури;
 19. Регистриране на входящи и изходящи обаждания във връзка с изпълнението на поръчката, следене на нейния статус;
 20. Генериране на складов документ за експедиране/предаване на стоката с автоматизирано изписване на количествата от складовите наличности;
 21. Автоматизирано съставяне на фактури от поръчка на клиент;
 22. Възможност за генериране на една фактура за продажба, от няколко издадени проформи фактури за един клиент.
 23. Регистриране на плащания от клиента;
 24. Разпределение на платените по каси и банки суми по фактурите на клиента;
 25. Следене на падежите на фактурите на клиента.
 26. Възможност за стопиране продажби за клиента при нарушаване на назначените му ограничения за кредитиране;
 27. Автоматизирано осчетоводяване на операциите, регистрирани с първичните документи, свързани с продажбите и плащанията по тях;
 28. Множество справки за анализ на продажбите;
 29. Справки по състояния на поръчките от клиенти;
 30. Справки за задълженията на клиентите;
 31. Справки за състоянието на кредитните линии на клиентите;
 32. Справки за падежите по фактури;
 33. Справки за брутната печалба от продажби;
 34. Анализ на плащанията от клиенти;
 35. Месечни продажби по клиенти и техните клонове, региони и др.;
 36. Филтриране на справките за продажби в зависимост от регионалните права на търговеца.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009