but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Производство

 1. Автоматизирано генериране на поръчки за производство в съответствие с потвърдени експедиции (дати и количества на експедиране) в поръчките от клиенти.
 2. Дефиниране на йерархично вложени рецептури включващи: необходимите суровини и полуфабрикати, необходими материали, разходни норми за производство на единица продукция, структура на вложеност на полуфабрикати, суровини и материали, процес на производство, включващ последователност на операции, завършеност, по операции, време за изпълнение по операции, капацитет за час (норма за брой изпълнения за час).
 3. Описание на производствените операции и производствени процеси. Възможност за определяне време за изпълнение, капацитет за час, заплащане за изпълнение на операция – надница или заработка и определяне на разценка на заработката.
 4. Регистриране на поръчка за производство с актуална информация за начало, край на производството, дата на експедиране на продукцията, поръчаните продукти и техните рецепти с необходимите количества суровини и материали.
 5. Автоматизирано генериране на производствени карти за основното изделие и подизделията по йерархичната структура на изделието.
 6. Възможност за следене на завършеността по производствените карти в поръчка за производство.
 7. Графици по поръчките за производство – по дата на поръчката, по дата на старт на производството, по дата на край на производството, по дата на експедиране.
 8. План за снабдяване – обединяване и представяне на необходимите количества суровини и материали за въведените поръчки по седмици и по дни. Информация за недостиг на суровини и материали. Възможност за планиране на доставки на материали за предстоящо производство;
 9. Възможност за автоматично прехвърляне на необходимите количества суровини и материали от централен склад в склад за производство.
 10. Автоматично изписване на вложените суровини и материали от производствената карта;
 11. Автоматизирано заскладяване и остойностяване на готовата продукция.
 12. Възможност за автоматизирано отчитане на изпълнението (брой, дата, час, работник, брой брак) по операции в производствената карта.
 13. Изчисляване на заработената сума на всеки работник.
 14. Отчет за индивидуалните заработки на служителите. Ведомост заработки по хора, период и смени;
 15. Дневници за входящ и изходящ контрол. Регистрират се важни параметри на доставките на суровини и материали и на експедициите на готова продукция.

 Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009