but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Справки и отчети

Особено голямо разнообразие от справки има относно информацията, свързана с клиентите, доставките, логистиката, анализа на дейността, производството:

Отчети – Продажби:

 1. Ведомост продажби;
 2. Продажби;
 3. Продажби по асортименти;
 4. Продажби/Плащания;
 5. Оборотна ведомост продажби;
 6. Фактури/Падежи;
 7. Печалба от продажби/цени;
 8. Продажби по направления;
 9. Салда по партньори;
 10. Месечни продажби;
 11. Поръчки от клиенти - по клиенти;
 12. Продажби по клиенти и обекти;
 13. Продажби по клиенти/асортименти;
 14. Продажби по групи асортименти;
 15. Продажби по географски региони;
 16. Класиране по продажби;
 17. A-B-C по артикули;
 18. A-B-C по клиенти.

Отчети – Доставки:

 1. Доставки;
 2. Доставки по асортименти;
 3. Доставки/Плащания;
 4. Оборотна ведомост доставки;
 5. Фактури/Падежи;
 6. Салда по партньори;
 7. Поръчки за доставка;
 8. Месечни продажби;
 9. Доставки;
 10. Доставки по асортименти;
 11. Доставки/Плащания;
 12. Оборотна ведомост доставки;
 13. Фактури/Падежи.

Отчети – Материални запаси и наличности:

 1. Наличнoсти;
 2. Складови наличнoсти;
 3. Неиздължени артикули;
 4. Материална книга;
 5. Оборотна ведомост;
 6. Ведомости по документи;
 7. Месечно потребление.

Отчети - логистика:

 1. Графици за снабдяване със суровини и материали;
 2. График на експедициите;
 3. Салда по партньори;
 4. Месечни продажби;
 5. Поръчки от клиенти - по клиенти;
 6. Продажби по клиенти и обекти;
 7. Продажби по клиенти/асортименти;
 8. Продажби по групи асортименти;
 9. Продажби по географски региони;
 10. Класиране по продажби;
 11. A-B-C по артикули;
 12. A-B-C по клиенти.

Отчети – счетоводство:

 1. Журнали/Ведомости;
 2. Оборотни ведомости;
 3. Главна книга;
 4. Дневник на продажбите ДДС;
 5. Дневник на покупките ДДС;
 6. Справка декларация ДДС;
 7. VIES-декларация;
 8. Протоколи ДДС;
 9. Ведомост Протоколи ДДС;
 10. Продуктови такси.

Отчети – парични средства:

 1. Справка за оборота;
 2. Обороти по направления;
 3. Оборотна ведомост;
 4. Служебни аванси;
 5. Обороти по направления.

Отчети – дълготрайни активи:

 1. Амортизационен план;
 2. Инвентарна книга по МОЛ;
 3. Инвентаризационен опис по МОЛ;
 4. Зачисляване/Отчисляване;
 5. Отчетна-Амортизации-Балансова;
 6. Амортизации;
 7. Разходи за амортизации;
 8. Операции с ДА.

Отчети – производство:

 1. План за снабдяване със суровини и материали;
 2. Графици за стартиране и завършване на производството;
 3. Справки за експедициите на готова продукция;
 4. Себестойности на продукцията;
 5. Себестойности – сравнение;
 6. Заплащане на работниците и служителите за периода;
 7. Ведомост заработки;
 8. Ведомост Поръчки за производство;
 9. Поръчки за производство по асортименти;
 10. Ведомост поръчки от клиенти;
 11. Поръчки от клиенти по асортименти;
 12. Справка – поръчки от клиенти;
 13. Справка – производствени карти;
 14. Дневник за входящ контрол;
 15. Дневник за изходящ контрол.

За тези, които искат да имат още свобода: изхода от всяка таблограма е перфектно форматирана таблица, която може да се експортира в Excel и да се обработва допълнително.

Списъкът с отчети и справки постоянно се разширява, а самите те, постоянно се усъвършенстват и допълват. Поради това, показаният тук списък е ориентировъчен и не включва всички възможности за отпечатване на структурирана и подредена информация от Colibri® ERP. Тук не е включена и вградената функционалност за извеждане на информация към други системи (напр. Електронен магазин, Клиентски портал, Система за бизнес анализи - Business Inteligence) с помощта на Web Services, както и новите справки и отчети, с които възможностите за следене, анализ, отчитане, засичане, листване и т.н. на данни, регистрирани в Колибри ERP постоянно се обновяват и разширяват.

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009