but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Финансово планиране

Бюджетиране:

 1. Създаване на бюджет и дефиниране на неговата структура - приходна и/или разходна част;
 2. Настройка на изчисленията за получаване на плановите стойности по приходни и разходни пера на бюджета;
 3. Настройка на изчисленията за получаване на актуалните стойности по приходни и разходни пера на бюджета;
 4. Автоматизирано изчисляване на планови и актуални стойности по предварително и специфично настроени формули за изчисляване;
 5. Изчисляване на разликата между планови и актуални стойности;
 6. Възможност за коригиране с ръчно въведени стойности на плановата част на бюджета;
 7. Графично представяне на планирани и актуални стойности за всяко перо от бюджета;
 8. Експорт/Импорт на формули за настройка на изчисленията;
 9. Експорт/Импорт на планови стойности за определени пера от бюджета;
 10. Консолидиране на бюджети;
 11. Възможност за връзка на бюджет с друг план - например план за продажби, план за дълга, план за инвестиции и др.

Създаване и настройка и изчисляване на план за инвестициите.

Създаване и настройка и изчисляване на план за управление на дълга.

Създаване и настройка и изчисляване на план за разчетите със свързани лица.

Създаване, настройка и изчисляване на план за паричните потоци. Възможностите за настройка и взаимодействие с други планове, създадени в Colibri® ERP са подобни на описаните в частта за бюджетиране. Използвайки цялата информация за приходи и разходи, план за инвестиции, план за управление на дълга и разчетите със свързани лица, се настройва и калкулира отчет за паричните потоци със следните (примерни) настройваеми статии: 

 • Оперативна дейност:
  1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти;
  2. Плащания, свързани с издръжка на оперативната дейност;
  3. Плащания, свързани с трудови възнаграждения;
  4. Данъци и такси;
  5. Разчети със свързани лица;
  6. Други парични потоци.
 • Финансова дейност:
  1. Краткосрочни заеми;
  2. Дългосрочни заеми;
  3. Парични потоци от друга финансова дейност;
 • Инвестиционна дейност:
  1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи (придобиване и продажба);
  2. Други парични потоци от инвестиционна дейност.

Възможност за прилагане на финансовите планове като средство за управление, чрез автоматизирано генериране и стартиране на задачи за изпълнение, свързани с конкретно перо от даден финансов план и насочени (назначени) към отговорника по този план или към други потребители в Colibri® ERP, имащи съответните отговорности.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009