but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Функционалност на Colibri® ERP

Планиране на доставките

 1. Дефиниране на план за доставки (покупки от външни доставчици или вътрешнофирмени доставки). Определяне на обхват на плана - доставчици, групи артикули, артикули, складови бази. Задаване на времеви параметри на плана - начало на планиране, интервал на планиране, хоризонт. Избор на метод на планиране - например MRP (Material Resource Planning), ROP (Reorder Point) или собствено формулиран метод.
 2. Автоматизирано калкулиране на брутни необходимости, свободни количества и нетни необходимости за всеки период от плана.
 3. Автоматизирано генериране на поръчки за покупка от външни доставчици в съответствие с калкулираните нетни необходимости по периоди и договореностите с доставчиците (размер на лота, кратност на поръчката, минимални количества).
 4. Създаване на график на поръчките за покупка с отчитане на времето за доставка, договорирано с доставчиците.
 5. Автоматизирано преизчисляване на графика с поръчките за покупка в съответствие с настъпили промени, настъпили след предишното изпълнение на процеса по планиране.
 6. Възможност за преглед, редактиране, потвърждаване и изпращане на поръчки за покупка към доставчици.
 7. Средства за дефиниране на методи за планиране.
 8. Настройки на параметрите на лотиране, складови бази, нива на запасите.
 9. Възможност за импортиране/експортиране на количества в плана за доставки.
 10. Възможност за детайлно планиране по избран артикул.
 11. Възможност за автоматизирано преизчисляване на плана по зададено разписание - например в часове на незаетост на сървъра.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009