but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Парични средства

  1. Откриване на партиди за водене на сметките по парични средства, каса и банка в лева и във валута;
  2. Завеждане на начални салда, приходи, разходи и преоценки;
  3. Следене на движението (приход и разход) на паричните средства по направления;
  4. Автоматично генериране на приходни и разходни касови документи при фактури за плащане в брой;
  5. Водене на среднопретеглен курс на валутните средства, изчисляване на курсови разлики при всяка операция, преоценка на валутните салда;
  6. Отпечатване на оборотни ведомости, подробни и обобщени по партиди, приходи и разходи на паричните средства по направления и други таблограми;
  7. Автоматично осчетоводяване на всички въведени документи за приход и разход в лева и валута, както и курсови разлики от операции и от преоценка;
  8. Откриване на служебни аванси на подотчетни лица и обработване на авансови отчети;
  9. Съставяне и отпечатване на оборотни ведомости по сметките на подотчетните лица и др. справки;
  10. Автоматизирано осчетоводяване на операциите с касите и банките на фирмата.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009