but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Себестойност на продукцията 

  1. Дефиниране на статии на калкулации (вид разход), групирани по степен на обобщеност (групи разходи) – производствени разходи, технологични разходи, разходи за производствената единица (цехови разходи), общозаводски и фирмени разходи;
  2. Настройка на схемата на разпределение на разходите. Възможност за определяне какви статии на калкулация ще се използват в разпределението на разходите;
  3. Автоматично получаване на сумите по дадена статия (вид разход) от оборотите между определени сметки в сметкоплана на фирмата. Сметките са настройваеми и се определят специфично за всяка фирма, използваща производствената функционалност на Colibri® ERP;
  4. Автоматизирано калкулиране на себестойността на произвежданата продукция;
  5. Автоматизирано остойностяване на продукцията по генерираните заскладяващи документи;
  6. Отчет за себестойността на продукцията по видове себестойност и/или по статии на калкулация, за единица продукция или за цялото произведено количество;
  7. Отчет за сравнение на себестойностите по месеци и по продукти, сумарна себестойност по месеци, по продукти, по звена и сумарна за цялата фирма;
  8. Анализ на себестойността - сценарии за калкулиране, базирани на реални данни или на друг сценарий за калкулиране на себестойност.
  9. Сценарийно калкулиране на себестойността по периоди, производствени единици (цехове за производство) или по продукти. Изчислява се производствена себестойност, Технологична себестойност, Себестойност на ниво производствена единица (цехова себестойност), Фабрична себестойност, Пълна себестойност.
  10. Сценарийно калкулиране на себестойността с възможност за вариране сумите по статии на калкулация, по произвеждани количества продукти, по вложени суровини и материали в даден продукт.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009