but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

B2B функционалност

Като съвременна информационна система, Colibri®ERP предлага стандартна функционалност за обмен на информация и данни с други системи, използващи web services посредством SOAP (Simple Object Access Protocol).

Предназначение

Използването на web services за достъп до данни, налични в базата данни на Colibri® ERP, позволява пълна автоматизираност на процеса на подаване на заявки за информация и съответно, получаване на отговор, както и поддържане, и ненарушаване на нивото на сигурност на данните.

Ние поддържаме този подход за междусистемна комуникация, защото това е решение което е:

  1. ПЛАТФОРМОНЕЗАВИСИМО, т.е. без значение е, върху каква платворма са изградени и работят комуникиращите си системи;
  2. СИСТЕМНОНЕЗАВИСИМО, т.е. промените и развитието в коя да е от комуникиращите системи не влияят на вече изградените средства за връзка (Web Services);
  3. СТАНДРТНО, т.к. се използва стандартен SOAP/WSDL протокол и XML формат на данните;
  4. СИГУРНО. В Colibri® ERP могат да бъдат регистрирани неораничен брой потребители от тип Web Services и да им бъдат назначени определени права за достъп. Това е единственият начин Colibri® ERP и ЕДА да гарантират цялостта на управляваните от Colibri® ERP данни. За всички други подходи на междусистемно комуникиране не можем да дадем никакви гаранции.
  5. Позволява ПЪЛНА АВТОМАТИЗИРАНОСТ на комуникацията между различните софтуерни системи.
  6. Позволява СИНХРОННОСТ на вида на комуникацията и управление на завършеността на транзакциите между комуникиращите си системи.

Интегриране на Колибри ERP с други системи, използвайки SOAP и REST Web Services

Тази функционалност е предназначена за изграждане на комуникационни средства (web services) за интегриране на данни от Colibri® ERP с други системи, използвайки SOAP. Ето няколко примера за такава интеграция:

- Електронен магазин. Основно изисквана информация от Colibri® ERP в този случай са актуални наличности или достъпни за продажба артикули, данни за даден клиент, списък на поръчки направени от даден клиент, списък с фактури към даден клиент и др. Пример - онлайн магазини на платформата CloudCart и иницииране на клиентски поръчки към Colibri® ERP;

- Система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Тук междусистемната комуникация може да включва синхронизиране на клиентската база, информация за продукти и цени, информация за наличности, информация за изпратени оферти и договори, реални транзакции с клиентите, информация за спазване на кредитните условия от даден клиент и др. Пример - реализиране на интерфейси между Colibri® ERP и Salesforce;

- Клиентски портал. Някои фирми, с мрежа от клиенти, дистрибутиращи техните продукти изграждат клиентски портал, където предоставят на клиентите си информация за наличности, клиентски поръчки, потвърждения за клиентски поръчки, информация за клиентската кредитна линия, издадени фактури, направени плащания и др.;

- Управление на складова база. В големите съвременни складови бази управлението на складовите задачи (заскладяване, експедиране, преместване и др.) се извършва от специализирани софтуери. Тези системи комуникират с ERP системата за да се поддържа синхронна информацията налична в специализирания складов софтуер и тази в ERP-то;

- Отчитане на труда на персонала. За точно и безпристрастно отчитане на труда на персонала се използват електронни системи за отчитане на изработеното. Автоматизирането на процеса на пренос на заработките в ERP системата може да се извърши с набор от web services.

Интегриране на Colibri® ERP с други системи, използвайки API

Създадена е допълнителна функционалност към Колибри ERP, която позволява двупосочна интеграция с платформата за онлайн магазини Seliton. В Colibri® ERP е реализиран метод за обновяване на наличностите и/или продажните цени на продуктите в Seliton, чрез "Seliton XML API". Допълнително се дефинира разписание за автоматично периодично стартиране на метода. Създадена е форма в Colibri® ERP за импортиране на клиентски поръчки от Seliton както и форма за управление на статуса на поръчка в Seliton, от контекста на клиентска поръчка в Colibri® ERP.

Друг пример - функционалност към Colibri® ERP, която позволява автоматичното обновяване на наличностите и продажните цени в eMAG с данните за свободните наличности и актуалните продажни цени в Colibri® ERP чрез eMAG Marketplace API.

Интегриране на Colibri® ERP с други системи, използвайки електронен обмен

За целите на автоматизиран обмен на поръчки с основни търговски вериги, в Colibri® ERP е разработена специфична функционлност за електронен обмен чрез системата ECOD. За целите на този обмен, Colibri® ERP поддържа специфични каталози (на търговските вериги) на доставчици, клиенти и артикули, като по този начин обменът и синхронизацията по артикулни номера и наименования става чрез съответствия на кодовете, използвани от двете фирми, обменящи данни. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009