but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Планиране на продажбите

  1. Прогнозни продажби. Дефиниране на обхват на прогнозирането - търговвски бази, групи артикули, артикули, Задаване на времеви параметри на прогнозирането - начало на прогнозиране, интервал на прогнозиране, хоризонт. Избор на метод за прогнозиране - константен или трендов.
  2. Автоматизирано генериране на прогнозен план за продажби.
  3. Дефиниране на план за продажби. Определяне на обхват на плана - групи артикули, артикули, складови бази. Задаване на времеви параметри на плана - начало на планиране, интервал на планиране, хоризонт. Избор на метод на планиране - например 20% над продажбите за същият период миналата година, план за продажби, базиран върху прогнозни продажби, план за продажби базиран върху количествата от друг (базов) план за продажби или собствено формулиран метод.
  4. Автоматизирано калкулиране на планови продажби по избраният метод за планиране.
  5. Обединяване на планове за продажба в общ план за продажби.
  6. Възможност за импортиране/експортиране на количества в плана за продажби.
  7. Възможност за детайлно планиране по избран артикул.
  8. Възможност за сравняване на планирани продажби с реално направени продажби.
  9. Възможност за автоматизирано преизчисляване на плана по зададено разписание - например в часове на незаетост на сървъра.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009