but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Партньорски (клиентски, дилърски) портал

Основни възможности

 1. Нов вид потребители, т.нар. партньори или външни клиенти за работа със системата:

  • Този вид потребители се създават от административната област за потребителите на системата и ще се маркират като такива (Партньор);
  • Тези потребители се аутентикират в системата в отделна област и използват за идентификация клиентски номер, потребителско име и парола;
  • Този вид потребители имат собствено меню, което се формира на специфични за портала Действия и операции;
  • Управлението на правата за достъп до списъците и регистрите се администрира както до сега.
 2. Продукти:

  • Продуктите, които са разрешени за работа с портала са маркирани като такива в секцията основни данни със специално поле (чекбокс) означено с етикета „Партньорки портал“;
  • Тази настройка е добавена към полетата за експорт и импорт на данни за продуктите;
  • Възможно е и да се „маркират“ цели продуктови групи по подобие на т.а) за използване в клиентския портал.
 3. Цени:

  • В клиентския портал се използват само „ефективните“ изчислени цени за съответния клиент, така, че те (клиентите) да виждат само нея и крайната цена (ценово ниво 1 от системата). Тези цени се формират чрез съществуващата в Colibri®  ERP функционалност.
 4. Обслужващи търговци:

  • Към всеки клиент в системата се „асоциира“ обслужват търговец (отговорник), който представлява редовен (валиден интерактивен) потребител на системата;
  • Тези отговорници се появяват в контактната информация в клиентския портал;
  • Те също така получават и нотификация (съобщения) при определени обстоятелства, настъпили в работата на клиентите в портала: нови поръчки, съобщения и др.
 5. Поръчки:

  • Поръчките в системата се вписват в съществуващия регистър Клиентски поръчки в системата;
  • Поръчките, генерирани от портала, се маркират като такива (подобно на продуктите) с поле от тип чек-бокс с етикет „Партньорки портал“. Тези поръчки имат специален статут, но се обслужват с функционалните възможности, които са налични в момента;
  • Системата реализира и функционалността „Клиентска кошница“ (Basket) като за целта се ползва клиентска поръчка в статус „дефиниране“;
  • Клиентите на портала могат да обслужват своята кошница като могат да:

-      Добавят нови продукти в нея от списъка с продукти и/или от индивидуалните страници на продуктите;

-      Задават/променят/нулират количествата на отделните позиции в поръчката;

-      Задават адрес на метод на доставка, както адрес и метод на фактуриране/плащане;

-      Трансформират „кошниците“ в „поръчки“ (т.е. пускане на поръчка).

 • Всеки клиент, потребител на Клиентския портал има достъп до тези поръчки и може да наблюдава техния статус, като:

-      Одобряване на поръчка - приемане на поръчката и поставянето и в статус „Стартирана“;

-      Доставка – дата, документ за доставка (експедиране);

-      Фактуриране – дата, документ и сума за фактуриране;

-      Плащане – дата, документ и сума за плащането;

-      Изпълнение – статус на изпълнението на поръчката.

 

Екрани по темата от Колибри ERP...

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009