but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Дълготрайни активи

  1. Попълване и редактиране на всички необходими списъци и картотеки за регистриране на операциите, свързани с ДМА;
  2. Съставяне амортизационнния план на предприятието – индивидуален за всеки актив и общ;
  3. Автоматизирано изчисляване на счетоводните и данъчно признатите амортизационни квоти за всички ДМА;
  4. Регистриране на следните операции с ДМА: придобиване, увеличение (модернизация), частично намаление при разграничими активи, преоценка (увеличение, намаление), обезценка, възстановяване от обезценка, спиране и повторно пускане в експлоатация, отчисляване /с автоматичен контрол за амортизиране до месеца, следващ месеца на отчисляване/;
  5. Отпечатване на инвентарна книга;
  6. Отпечатване на инвентаризационен опис;
  7. Отпечатване на протоколи за зачисление и отчисление по МОЛ, за обезценка и преоценка;
  8. Отпечатване на таблограма (подробна или рекапитулация), включваща отчетната стойност, начислените амортизации и балансовата стойност на активите;
  9. Справки за натрупаните счетоводни и данъчно признати амортизации за избран период на годината;
  10. Автоматизирано осчетоводяване на операциите с ДМА и на амортизациите.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009