but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Приходни и разходни (cost) центрове

1. Oписание на структура от групи кост центрове (с възможност за йерархическа подредба), надграждайки счетоводната методика на отчитане на приходните и разходните направления. Може да се създадат повече от една структури на кост центрове, като всяка може да има определен период на валидност.

2. Дефиниране на различни типове кост центрове (директни и междинни).

Междинните кост центрове акумулират в себе си стойности с възможност за разпределение в последствие към крайни кост центрове на база определени правила – списък от крайни кост центрове или по стойност на атрибут на кост центровете.

Описанието на всеки кост център съдържа следната информация:

 • Идентификационен номер;
 • Наименование;
 • Описание;
 • Тип (директен или междинен);
 • Период на валидност;
 • Основна Група, към която принадлежи (от структурата);
 • Списък от стойности на атрибути (с възможност за прилагане за различни периоди), използвани от механизмите на автоматично разпределение по стойност на атрибут на кост център.

Допълнителните атрибути към кост центровете се използват в алгоритмите за автоматично разпределение към кост центрове на различна база – например работна заплата, амортизации, приход от продажби и т.н.

Свързаност с различни типове обекти и номенклатури (асортименти, партньори, звена, клонове, приходи и разходи за бъдещи периоди и др.), позволяваща имплицитно насочване на приходите и разходите към съответен кост център при осчетоводяването на операциите в първичните документи.

3. Дефиниране на номенклатура с помощни операции (направления) при на насочване на приходи и разходи към кост центрове, подходящи за използване в крайните отчети за реализираните приходи и разходи по кост центрове. По този начин разпределените приходи или разходи към даден кост център може да се посочи и направление.

За всяка операция (направление) се въвежда следната характеристика:

 • код на операцията;
 • наименование;
 • вид (приход/разход).

4. Гъвкаво описание на схеми на разпределение на счетоводните записвания към крайни и междинни кост центрове, (в т.ч. и от междинните към крайни ), активни към определени периоди.

Всяка схема на разпределение включва:

 • код;
 • наименование;
 • период на валидност;
 • набор от правила и методи на разпределение по кост центрове на счетоводните контировки.

5. Удобни средства за въвеждане на разпределение на приходи и разходи по кост центрове към счетоводните документи.

Към всяка счетоводна контировка, подлежаща на насочване към кост центрове се поддържа списък с направеното разпределението с относителни дялове в разпределението, суми и вид на операцията.

Разпределението може да се осъществи чрез:

 • директно нанасяне към счетоводната контировка на документа (чрез ръчно въвеждане или импортиране от предварително подготвен файл);
 • автоматично насочване на счетоводните записвания по кост центрове според описаните схеми на разпределение.

6. Автоматична функция за изчисление на разпределението на приходи и разходи по кост центрове в детайлна форма по транзакции.

7. Агрегирана на месечна база информация за приходите и разходите по кост центрове и направления с цел минимизиране на обема и съхранение за дълъг период от време.

8. Източници на потребителски отчети с информация за разпределението на контировките по кост центрове, детайлна и агрегирана информация за резултантното разпределение и натрупани суми.

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009