but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Управление на проекти

Модулът за Управление на проекти в Colibri® ERP съдържа следните функционалности, свързани с жизнения цикъл на всеки проект:

1. Иницииране на проект:

 • Дефиниране на бизнес проекта - Определяне на визия за финалните резултати (крайния продукт) от проекта, Задаване на календар и общ времеви интервал за проекта (ден, седмица, месец);
 • Определяне на организацията на проекта - клиент и собственик на проекта, Изпълнител, Организация на складовете, Ръководен екип;
 • Дефиниране на обхвата на проекта - създаване на работна структура на проекта (РСП; WBS – Work Breakdown Structure).

2. Планиране на проект:

 • Определяне на междинни резултати (Milestones), които са важни за успешно завършване на проекта;
 • Детайлизиране на проектните работи (в работната структура на проекта - РСП) до ниво достатъчно за успешно управление, планиране и контролиране на изпълнението на проектните задачи;
 • Назначаване на отговорници по дейностите и заданията от РСП;
 • Създаване на разписание на проекта – дефиниране на взаимозависимости между проектните задачи; последователност за изпълнение; определяне на планово време за изпълнение на задачите от проекта; определяне на планови дати за изпълнение на дейностите и задачите по проекта и за междинни отчитания, свързани с доставка на важни междинни резултати;
 • Определяне на критичните задания за изпълнението на проекта в планирания срок;
 • Определяне на планови начална и крайна дата за изпълнение на проекта;
 • Дефиниране на структура на разходите на ниво работни задания – директни разходи, индиректни разходи, % резерв, % печалба;
 • Планиране на ресурсите (труд, материали, оборудване) в съответствие с работната структура на проекта – ресурс, количество, време на необходимост;
 • Създаване на планов целеви бюджет в съответствие с работната структура на проекта, разписанието за изпълнение и детайлните разходи на ниво работни задачи, планирана печалба, резерв, договорени суми от клиента;
 • План за риска – потенциални рискове и действия за ограничаването им;
 • План за приемане – критерии и параметри, по които клиента ще приема продукта от проекта.

3. Изпълнение:

 • Отчитане на изпълнението по дейности и задачи от структурата на проекта;
 • Сравняване на изпълнението по време с плана за изпълнение;
 • Сравняване на реалните разходи с планираните по задачи за изпълнение, както и за цялостния проект;
 • Дефиниране на промени и отчитането им в структурата на плана, бюджета и себестойността на междинните и крайния резултат;
 • Отчитане на приемането на междинните резултати от клиента, както и на крайния продукт;
 • Отчитане и осчетоводяване на разходи на материали и други директни и индиректни разходи при изпълнението на задачите по проекта;
 • Измерване на разликите (позитивни/негативни, между планирани и реални стойности) в изпълнение във времето, както и на разходите спрямо плановия бюджет;
 • Прикачане на документи, свързани с изпълнението по проекта – документи за изменения, предоговаряния и др.

4. Затваряне на проект:

 • Отчитане на доставките към клиента;
 • Отчитане на крайните разлики (позитивни, негативни между планирани и реални стойности) в изпълнение във времето, както и на разходите спрямо плановия бюджет за целия проект;
 • Освобождаване на свободните (неизползвани) ресурси, свързани с проекта;
 • Прикачане на документи, свързани с приключване на проекта.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009