but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Материални запаси и наличности

 1. Автоматизирано и постоянно (фоново за потребителя) изчисляване на реалните складови наличности към всеки един момент във всеки един обект;
 2. Поддръжка на обща номенклатура на стоките както и данни за продуктов номер по доставчик, баркод, схеми на разфасовки;
 3. Специфични данни /атрибути/, изисквани като формат при фактуриране на клиенти от конкретни търговски вериги; цени, валидни от определена дата за определени ценови нива; лимит на минимално количество в склада;
 4. Поддръжка на общи бази с данни за клиенти и доставчици и техните клонове;
 5. Заприходяването на стоки и материали по фактури от доставчици с натрупване на доставно-складови разходи;
 6. Избор на принцип на разпределение по отделните доставно-складовите разходи;
 7. Формиране на доставно-складова цена на придобиване на отделната стока;
 8. Прехвърляне на стоки и материали от склад в склад. Посочване на междинни транспортни звена; Отчитане на физическото предаване и приемане на стоките от крайните обекти;
 9. Изписване на стоките във връзка с дейността на фирмата и/или брак, липси, фири или повреждане;
 10. Изписване от складовите наличности на стоки, предадени или продадени на клиенти и фактуриране на по-късен етап;
 11. Автоматично генериране на документ за изписване от складовите наличности при фактуриране на клиент;
 12. Въвеждане на различни ценови нива по групи стоки или за конкретна стока;
 13. Резервации. Процес за регистриране и обработка на резервации на стоки от наличностите по повод предстоящи договорени продажби с клиенти;
 14. Вътрешни поръчки. Процес за регистриране и обработка на вътрешни поръчки за доставки между отделните складове;
 15. Доставки. Процес за регистриране и обработка на заявки за доставки към външни доставчици с извеждаща информация;
 16. Минимален резерв. Възможност за въвеждане на минимален наличен резерв на стоките по складове и извеждане на справка „Наличност – Резерв”;
 17. Комплектоване. Възможност за комплектоване – няколко асортимента се преработват в един артикул (комплект);
 18. Автоматизирано изписване и осчетоводяване на вложените асортименти в комплекта;
 19. Автоматизирано заскладяване и осчетоводяване на получените комплекти;
 20. Възможност за натрупване и разпределение на разходи по комплектоването;
 21. Разкомплектоване (функция обратна на комплектоването) – от един комплект се получват няколко артикула;
 22. Автоматизирано изписване на комплектите и заскладяване на артикулите’
 23. Възможност за начисляване на разходи по разкомплектоване;
 24. Автоматизирано осчетоводяване на операциите по разкомплектоването изписване, заскладяване и начислените разходи;
 25. Прехвърляне на артикули от склад в склад. Възможност за начисляване на допълнителни разходи, които се натрупват в стойноста на артикулите при прехвърлянето. Автоматизирано изписване, заскладяване и осчетоводяване;
 26. Автоматизирано осчетоводяване на операциите;
 27. Редица справки и отчети за отчитане на наличности, движения, обороти на артикулите управлявани в складовото стопанство на фирмата.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009