but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Анализ на дейността и счетоводство

 1. Автоматично осчетоводяване на въведените фактури от доставчици и клиенти в т. ч. КИ и ДИ., независимо в каква валута са възникнали тези разчети;
 2. Отразяване (разпределяне) и осчетоводяване на плащанията по фактурите;
 3. Извличане на салда по контрагенти, следене на техните задължения и вземания и генериране на различни типове справки: по асортименти по складове, по региони, по потребители и т. н.;
 4. Следене на лимитираните кредитни линии по клиенти (срок и стойност);
 5. Автоматично генериране на Дневници за покупки и продажби и Справка декларация по ЗДДС, VIES Декларация;
 6. Автоматично генериране на протокол при ВОП от фактурата за доставка, съгласно ЗДДС. Протоколите се отразяват в дневника за покупки и дневника за продажби;
 7. Автоматично осчетоводяване на складовите документи;
 8. Осчетоводяване на движенията на паричните средства (каси и банки) с автоматично извличане на валутните курсови разлики, преоценки;
 9. Отчитане и осчетоводяване разчетите с подотчетните лица;
 10. Осчетоводяване на операции с дълготрайни материални активи и автоматично амортизиране;
 11. Дефиниране и осчетоводяване на разходите по отделните звена, с аналитична иформация по отделни пера (заплати, наем, услуги и др.);
 12. Автоматично генериране на счетоводни справки и отчети – Главна книга, Оборотна ведомост, Баланс, ОПР, ОПП;
 13. Анализ на дейността с помощта на настройваеми журнали и Ведомости на сметки, Баланс, ОПР, ОПП;
 14. Настройваем A-B-C анализ (категоризация) по асортименти и/или клиенти с възможности за детайлизиране на информацията (drill-down) до ниво документи.
 15. Анализ на ефективност, успешност, солидност, тенденции, силни/слаби места в бизнеса на организацията с помощта на настройваеми индикатори и метрики в четирите основни бизнес перспективи - финансов успех и просперитет; удовлетвореност на клиентите; ефективност на вътрешните процеси; израстване и развитие.
 16. Експорт на данни.

Екрани по темата от Colibri® ERP... 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009