but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Производство на столове от масивна дървесина

Клиент

logo-mebel

Website

Елимекс

Предизвикателство

Елимекс (Мебел Троян) е утвърдено предприятие с над 60 годишна история, с традиции и стил в мебелното производство. Постоянно развиваща се фирма, специализирана основно в производството на маси и столове от масивна дървесина - дъб, бук, череша, орех и др.

Управлението на производството за фирмата съдържа основната особеност – Производство на дискретни съставни изделия по поръчка.

Решение

В Colibri® ERP има интегриран модул за управление на Производството. Нужно бе да се разработи допълнителна функционалст за управлението на производството на дискретни съставни изделия по поръчка като:

 • Работи се по поръчка от клиент (рамков, годишен договор), по който регулярно се издължават количества по договорени с клиента дати на транспортиране. За целта се създаоха средства за генериране на производствени поръчки, съдържащи задача за изпълнение на определен брой крайни изделия към определена дата;
 • План за снабдяване.Автоматично изчисляване на необходимите подизделия, суровини и материали;
 • Поръчки за доставка.От необходимите количества се генерират поръчки за доставка в мерната единица на доставчика (например основна мерна единица е бройка заготовка, поръчката се извършва в куб. метри);
 • Работа по партиди, както за всички суровини и материали, така и за произвежданите изделия и полуфабрикати за да се осигури проследимост на използваните суровини, материали и подизделия;
 • Маршрути за производство. Изделията (както и подизделията) се произвеждат с определена последователност от операции, като производството и завършеността се следи от маршрутни карти. Изпълнението на маршрутна карта може да продължи няколко дена;
 • Изделията са съставни. Създаване на йерархична спецификация (вложени рецепти) за описание на съставни изделия;
 • Автоматично генериране на необходимите маршрутни карти. При стартиране на производство на крайно изделие се генерират автоматично маршрутните карти за създаване на подизделията;
 • Проследимост на изпълнението. Възможност за оценка на степента на завършеност по всяко изделие и подизделие, в съответните количества;
 • Отчитане на труда. Използване на електронни средства за отчитане труда на работниците за да се намали човешкия фактор до минимум. Електронно  въвеждане на информация в Colibri® ERP;
 • Генериране на ведомост за заработените суми от работниците за определен период. Сумите се изчисляват по брой извършени операции и по разценки на операциите;
 • Отчитане на използваните суровини и материали. Автоматично се генерират документи за изписване на използваните суровини, материали и подизделия;
 • Заскладяване на изработените крайни изделия или подизделия;
 • Извеждане на информация от Colibri® ERP към външната система за отчитане на труда.

Резултат

Внедрявайки Colibri® ERP с разработена допълнителна фукционалност към производството по поръчка (MTO – Make to Order) на Colibri® ERP позволи на Елимекс:

 • Процесът да се стартира със заявка от клиент, на която най-напред се дава предложение (оферта) за изпълнение като срок и цена за единица изделие;
 • Приетата оферта да може да бъде преобразувана в Клиентска Поръчка с потвърдени дати на издължаване на количества;
 • За всяка дата на издължаване да може да се генерира Поръчка за Производство, по която да се планират необходимите количества подизделия, суровини и материали. Планират се и плановите дати за стартиране и завършване по всички необходими операции за изпълнение, както и правилната последователност на изпълнение като се отчита вложеността на подизделията. Т.е. най-напред да се произведат подизделията и последно – крайното изделие;
 • Завършените изделия да се окачествяват и тези, които отговарят на критериите за качество, се заскладяват в склада за готова продукция;
 • В процеса на производство възникват отпадъци и бракувани изделия. Те се заскладяват в съответните складове за отпадък и бракувани изделия;
 • Бракуваните изделия могат да бъдат отново оценени дали е възможно доработването им до годни изделия или да се изхвърлят като отпадък;
 • Използване на електронни средства за отчитане труда на работниците и електронно  въвеждане на информация в Colibri® ERP.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009