but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Търговия на защитно и работно облекло

Клиент

logo-doc.svg

Website

Бултекс 99 ЕООД

Предизвикателство

Бултекс 99 ЕООД специализира в търговията на защитно и работно облекло, предпазни екипировки и лични предпазни средства. Продуктите на компанията се използват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като защитават работещите от вредни въздействия на околната и работната среда.

Бултекс 99 е представител и директен вносител на предпазни екипировки и лични предпазни средства от водещи европейски производители. Компанията разполага с партньори в Италия, Чехия, Гърция, Румъния, Македония, Албания и други държави.

Дружеството осъществява и координира дейността си чрез модерно оборудвани търговска база и офис в Пловдив, обособени като логистичен център, с обща търговска площ 10 000 кв. м. Част от складовите площи са под митнически контрол с цел оптимизация на разходите за мита, такси и ДДС и извършване на реекспорт за други страни.

За осигуряване на качествено и навременно обслужване на клиентите, посредством няколкото канала за продажби като търговска мрежа от магазини и складове с шоуруми, онлайн магазини и дистрибутори Бултекс 99 се нуждае от единна ERP система с централизирана база от данни, която да може да подобри дейността или да разрешава:

  • Планирането на доставки към логистичната база в Пловдив, обслужваща и нуждите на регионалните складове и магазини;
  • Решаването на възникващите колизии между търговците от различните офиси при резервиране на стоки и обслужване на клиентски поръчки;
  • Възможността за едновременно приемане на стоки по различни клиентски поръчки и тяхното заскладяване;
  • Подобряване на процеса по офериране и изпращане на оферти по имейл, оценка на успеваемостта на офертите;
  • Прилагане на съвременни мобилни устройства за управление на търговски и складови процеси, за да се подобри и оптимизира обслужването на клиентските поръчки;
  • Възможността за достъп на дистрибуторите през партньорски портал за проверка на наличности, създаване на поръчки и продажби;
  • Възможността за съхранение на файлове за всеки артикул (снимки, чертежи или спецификация);
  • Изготвянето на бюджети за оценка и контрол на приходите и разходите по обекти и дейности;
  • Изготвянето на актуални справки и анализи за ефективността на дейността по търговци, обекти, региони и на цялата фирма;
  • Възможността за автоматизирана връзка с външни системи - онлайн магазин.

Решение

С Colibri® ERP бяха интегрирани процесите по Продажби, Управление на магазини, Снабдяване, Логистика и складово управление, Счетоводство и финанси, Бизнес планиране и управление.

Важна за ръководството бе функционалността в Colibri® ERP, която касае обектите и процесите за управление на складовете – WMS. Мобилната подсистема на Колибри ERP покрива всички основни операции за успешно управление на вътрешноскладовите дейности. Вътрешноскладовите дейности влияят на целия процес на управление на клиентските поръчки, както и на процеса на планиране и осъществяване на доставките с необходимите стоки и материали. Поради тази причина пълната интегрираност на мобилната подсистема за управление на вътрешноскладовите дейности с другите модули на Colibri® ERP (например Доставки, Продажби, Складови наличности, Планиране на вътрешните и външните доставки), осигурява прецизна и актуална информация за отговорници, служители, както и за оптимизиране и синхронизиране на дейността в цялата фирма.

Решени са проблемите за поддържане на база данни с детайлна информация за продукти като складова единица, складови локации – структурирана система от складови локации, зони и др. и складови наличности – наличности на складови единици по складови локации.

Автоматизирани бяха ежедневните операции като регистриране и обслужване на операции по движението, съхранението на продуктите по складови локации.

Решен бе и проблема с честите промени в клиентските поръчки (добавяне на нови стоки, намаляване (отказване) на количества от вече експедирани стоки, увеличаване на количества от определени стоки. Предложена бе методика за отразяването на желаните промени в поръчката и налагащо специално отношение към направените вече експедиции и складови задачи към WMS.

Резултат

Внедряването на бизнес система, обхващаща дейността на всички отдели и обекти във фирмата, каквато е ERP системата, е предизвикателство за всяка организация.

Въвеждането в действие на Colibri® ERP в Бултекс 99 бе сериозен проект, изискващ висока мотивация на мениджърите и служителите на всички нива, отчитайки и добавената стойност на решението. Допълнителната стойност в нашето решение към Бултекс 99 е в обвързването на всички бизнес процеси в единна информационна среда, което неминуемо повиши възможностите за вътрешнофирменото им синхронизиране, както и осигури възможност за осъществяване на правилен контрол, оценка и оптимизиране на дейността, за да се гарантира нейната стабилна ефективност. Заедно с имплементирането на функционалността на Colibri® ERP беше предоставена необходимата методическа, техническа и специализирана поддръжка и помощ за потребителите на системата от Бултекс 99, извършвана от висококвалифицирани консултанти на ЕДА. Благодарни сме за професионалното и ангажирано отношение на целия екип на Бултекс 99 от всички нива към съвместната работа с нашите консултанти, което допринесе за изключително експресното (4.5 месеца) и успешно внедряване на Colibri® ERP. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009