but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Внос и дистрибуция на битова техника

Клиент

elite

Website

Е-ЕЛИТ

Предизвикателство

Основната дейност на фирма Е-Елит България ООД (сега Таймтрон България) е внос и дистрибуция на бяла и черна техника и други стоки за бита. Структурата на фирмата има разпръснат характер – един централен офис и няколко точки на дистрибуция в страната.

Фирмата успешно развива и свой пазар в страни като Румъния, Сърбия, Гърция и др.

Възниква необходимост от информационна система, с която:

  • да се обхване и синхронизира дейността на всички отдели;
  • да се повиши комуникацията между отдалечените обекти;
  • да се заработи с единна информация и да се избегне синхронизиране, повторно въвеждане и работата с няколко програми;
  • да се заработи в реално време и във всеки момент да има актуална информация, така необходима за сключване на добри сделки и вземане на правилни решения;
  • бърза и своевременна обработка на заявките от отдалечените обекти.

Решение

Colibri® ERP е система, която отговаря на възникналите нужди на Елит. Нейната функционалност напълно покрива основните дейности на отделите във фирмата.

Във връзка със специфични за Елит операции системата бе доразвита по отношение на работата с материалните запаси. Добавен бе Модул Преработка, който изпълнява три основни процеса:

  • Комплектоване на артикули – възможност от няколко артикула да се изготви един краен продукт и той да бъде предложен на клиента;
  • Разкомплектоване на артикули – разпад на комплектите на изходни артикули;
  • Прехвърляне на артикулите от склад в склад с възможност за натрупване на допълнителни разходи в отчетната стойност.

Резултат

С внедряването на Colibri® ERP всички звена и отдели на Елит заработиха в единна база, като един екип. Избегнато е въвеждането на една информация от няколко отдела и в различни програми. Истината е една за всички и синхронизирането на дейността на различните отдели и служители е наложено задължение поради използването на една бизнес система, покриваща дейността на всички отдели във фирмата.

Документооборота на отдалечените обекти директно се регистрира в системата и това дава възможност за своевременното извеждане на актуални и точни отчети за наличности, цени, печалба от продажби и др.

Значително е повишена ефективността от прилагането на Colibri® ERP като Интернет базирана бизнес информационна система, т.к. е отпаднала предишната необходимост от постоянна поддръжка на ИТ инфраструктура във всички офиси на фирмата, включваща сървъри, лицензи за системен софтуер и др. подобни. 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009