but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Строителни и изолационни материали

Клиент

vjf-logo

Website

ВИ ДЖИ ЕФ

Предизвикателство

Ви Джи Еф Геосистеми ЕООД е водеща фирма на българския пазар в областта на вноса, маркетинга и дистрибуцията на топло и хидроизолационни материали и покривни системи. Изключителен представител на България на фирмите Tegola Canadese (битумни и медни керемиди и цялостни покривни системи), General Membrane (рулонни хидроизолационни материали и системи), ТеМа (HDPE мембрани) , Isoltema (самозалепващи и хидроизолационни материали) и много други.

Предлага доставки на геосинтетични продукти и системи, инженеринг на инфраструктурни обекти и решения за опазване на околната среда, предлагайки природосъобразни строителни решения.

Динамиката на пазара в този бранш и конкуренцията налагат необходимостта от бързи и навременно взети решения, точно дефинирани доставки и коректно изпълнени договори към клиентите. Това обусловя до голяма степен търсенето на нова бизнес система от по-висок клас. Към същата са поставени високи изисквания, като например:

 • Интернет базираност;
 • Отчитане на процесите в реално време;
 • Комуникативност в обща среда между отделните звена;
 • Следене на наличности и планираност по отношения на доставки и продажби;
 • Осигуряване на свързаност и синхрон между отделните процеси;
 • Прецизност при отчетността от началото до края на всички възлови процеси във фирмата;
 • Пълен контрол върху действията на всички служители със съответните нива на достъп до информацията.

Решение

Добрата практика във внедряването на Colibri® ERP, дисциплинираността и отговорното отношение от страна на Ви Джи Еф ООД доведоха до ползотворна съвместна дейност. Този факт позволи системата да заработи ефективно още в началото.

Обхванати и контролирани изцяло са процесите на:

 • Продажби, включвайки поръчки, резервации, фактуриране, експедиции, издължаване, транспортиране;
 • Доставки - поръчки за доставка, генерирани от поръчки от клиенти и заявки за попълване на складови наличности, нареждания за транспорт, доставки, заскладявания;
 • Управление на наличностите (Складово стопанство) като се използват междускладови прехвърляния, заскладявания, изписвания, експедиции, инвентаризации;
 • Производство - разходни норми, лимитиране, изписване на материали, заприхождаване на готова продукция, калкулиране на разходите за производство, автоматично изчисление на пълна себестойност;
 • Парични потоци;
 • Дълготрайни активи;
 • Счетоводна отчетност - от първичните счетоводни документи до ОПР;
 • Управление на логистиката – вътрешна за фирмата и към клиентите.

Резултат

Вследствие на успешното внедряване на Colibri® ERP за кратък период се постигнаха следните резултати:

 • Всички отдели работят в единна информационна среда с единна база данни, независимо къде се намират;
 • Елиминиран е фактора „отдалеченост от централния офис”;
 • Създадена е възможност (вследствие Интернет базираността на системата) за достъп до необходимата информация по всяко време и на всяко място, дори на самите обекти на клиентите;
 • Вземат се бързи и навременни решения;
 • Извличат се данни и справки в различни параметри за нуждите на анализа на дейността;
 • Изцяло са синхронизирани взаимоотношенията между отделните потребители;
 • Изградена е йерархическа структура, засягаща правата на потребителите и достъпа до данните в системата;
 • Посредством системата са създадени условия за взаимен контрол и комуникативност между служителите;
 • Установено е цялостно управление и отчитане на производствения процес;
 • Разработени са нови функционалности, касаещи по-ефективното управление на логистиката по зададен модел.

  
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009