but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Бранш

Лицензиран хазартен оператор

Клиент

logo toto - 3 sys

Website

Български спортен тотализатор (БСТ)

Предизвикателство

Българският спортен тотализатор (БСТ) е лицензиран хазартен оператор с дългогодишна история. Основан е през 1957 г. с цел да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България. За постигане на целта БСТ организира лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултати от спортни състезания на територията на страната в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане.

БСТ е държавно предприятие към Министерството на младежта и спорта и е юридическо лице със седалище в София и мрежа от над 1500 тото пункта на територията на цялата страна:

 • централно управление;
 • 7 регионални дирекции.

От гореизложенто БСТ имаше нужда от:

 • Възможност за използване на централно инсталираната бизнес система от всички поделения на фирмата или партньори, които могат да са произволно географски разположени;
 • Ниска цена на първоначалните инвестиции. Значително се съкращават разходите системен софтуер и хардуер, за инсталиране, поддръжка и отстраняване на възникнали проблеми по време на експолоатация, защита от откази;
 • Отпадане на зависимостта на клиентската платформа към определен клас компютърни системи (PC, Mac, Workstation) и системен софтуер (операционна система), което в голяма степен защитава направените вече инвестиции във фирмата;
 • Интернет базираните системи създават предпоставка за висока интегрираност на внедрените подсистеми и процеси.

Решение

Разработена бе специфична функционалност към Colibri® ERP за нуждите на БСТ като: 

 • Разработване на нов модул за отразяване на постъпленията и печалбите;
 • Изграждане модел на данните, съответстващ на структурата;
 • Импортиране на текстови файл, получаван от ЦЕОТ, с информация за постъпленията и осчетоводяване на импортираните данни по спецификация;
 • Импортиране на текстови файл, получаван от ЦЕОТ с информация за изплатените и неизплатени печалби и осчетоводяване на импортираните данни по спецификация;
 • Контрол на данните от файловете;
 • Регистриране на операциите по внесени суми в банка по постъпления от тиражи, теглени суми от банка за изплащане на печалби, внесени суми в банка от неизплатени печалби, осчетоводяване;
 • Засичане на информацията от банковите операции с информацията получена от ЦЕОТ, относно постъпленията и печалбите (справки);
 • Изграждане на номенклатура на Районните дирекции с таблица на районите, които включва всяка РД;
 • Възможност за ръчно въвеждане и корекция на други разчетни операции;
 • Импорт на данни за нередовни фишове от ЦЕОТ в РД по предварително съгласувана спецификация;
 • Изчисление на Оборотна ведомост на база зададено ниво на аналитичност, подходящи за изготвянето на обобщена Оборотна ведомост за нуждите на финансово-счетоводния анализ;
 • Експортиране на данните за Оборотните ведомости от РД към ЦД;
 • Импортиране на данните за Оборотните ведомости от РД в ЦД;
 • Изготвяне на обобщена Оборотна ведомост в ЦД, на база на данните от РД;
 • Доработка към модул Дълготрайни активи.

Резултат

Преминаването към Colibri® ERP и получаването на новата функционалност, разширена с доработките и настройките, направени за БСТ, бе предпоставка за постигане на желаните резултати като:

 • Вземане на адекватни и навременни решения. Ръководителите на звена и отдели в РД и ЦД на БСТ имат достъп винаги и навсякъде до последната актуална информация, което е винаги добро начало за вземането на правилни решения;
 • Подобряване на продуктивността и ефективността. Концепцията на Колибри ERP съдържа вградени механизми и процеси за да се свързват с информационната база повече потребители, независимо къде и независимо кога. В същото време отговорът за запитванията към системата е винаги актуален и съответен на последното състояние на регистрираните документи;
 • Намалена стойност при развитие и разширяване на системата. Добавянето на нови възможности към системата се превръща в естествена и управляема отдалечено операция, неизискваща скъпоструващи разходи за преинсталации, скъпоструващи ъпгрейди на системния хардуер, комадировъчни и т.н., независимо от географската разпръснатост на дирекциите на БСТ;
 • Лесно адаптиране на системата към промените във фирмата. Благодарение на високата си интегрираност и използването на предимствата на Интернет технологиите вече не е пречка за дейността при реструктуриране или дори промяна на бизнеса на фирмата;
 • Безрисково внедряване. Colibri® ERP е проектирана и създадена чрез използването както на съществуващите счетоводни и бизнес стандарти, така и на доказани и отворени за развитие технологични стандарти.
 • Оптимизиране на разходите за системен софтуер и хардуер. Разходите за интегриране на системата в съществуващата в БСТ IT инфраструктура се елиминират. Внедряването на допълнителни подсистеми, създадени за нови необходимости на бизнеса, е процес, неизискващ нарушаване на текущата дейност. Новата функционалнст безпрепятствено се добавя, когато е готова за експлоатация;
 • Подобряване на контрола над дейността на служителите. Всяка активност в системата на потребителите се контролира от подсистема за управление на правата. Това е гаранция за надеждно управление на използването на функционалността на системата само в рамките на съответните отговорности на служителя;
 • Повишаване на продуктивността на служителите. Вградените в системата механизми за незабавно изпълнение на автомазираните изчислителни процеси, информацията получавана от системата е винаги актуална. Това да дава възможност за правилен избор на подходяшите за успешната дейност на фирмата решения и отхвърляне на безпереспективните още в началния етап на тяхното появяване.
 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009