but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

2. За финансистите и главните счетоводители

artic-img-03

Финансово-счетоводните отдели най-често страдат от необходимостта да се обработват големия обем документи засягащи първичната счетоводна отчетност, който процес се характеризира с повторно завеждане в регистрите за осчетоводяване на тези документи както и належащия повторен контрол за предотвратяване на евентуални грешки. Втората задача, изискваща повече ресурси е оперативната работа по съставянето на месечните оперативни отчети за дейността, както и такива за отчитане пред различни институции. Но не на последно място, обаче е задачата за съставянето и използването на практика на подходяща счетоводна методика, чиято цел е не само прецизното и добре класифицирано отчитане, но и използването на аналитичните данни за правилна оценка на състоянието и подпомагане на мениджмънта с аналитични данни от финансова гледна точка. По този начин този отдел допринася принадена стойност (полезност) към основната дейност.

  1. Интегриране на оперативната работа и счетоводната отчетност в единна и лесна за използване система за всички отдели и служители във фирмата (ефективност);
  2. Автоматично осчетоводяванe на всички първични счетоводни документи на базата на предварителни настройки, съобразно счетоводната методика (икономия на време и ресурси). Отпада напълно необходимостта от повторното въвеждане на документите за осчетоводяване. Счетоводната информация за документа се генерира автоматично, без намесата на потребителя (не-счетоводител) който го съставя, като се оставя връзка между документите за лесна проследимост;
  3. Гъвкави настройки за осчетоводяване на операциите: доставки и разходи по доставките, продажби, заскладяване, експедиране, разходи за дейността, брак, плащания и операции с парични средства, под-отчетни лица, производствени операции, всички операции с дълготрайни активи и др.;
  4. Водене основните счетоводни регистри: оборотни ведомости, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, главна книга (ведомост на сметки) и др.
  5. Многостепенни графици и схеми на автоматично приключване на сметки;
  6. Неограничен брой журнали и ведомости с възможности за настройки и анализ и без ограничение на включването на една сметка в повече от един журнал или ведомост;
  7. Дълготрайни активи – всички определени от закона операции с автоматично осчетоводяване на: придобиване, въвеждане и спиране и повторно пускане в експлоатация, амортизация, модернизация и намаление, преоценка, обезценка и възстановяване. Разпределение, цялостно или частично, на разходите по звена (прецизен контрол на себестойността);
  8. Операции с парични средства с контрол на достъпа до партидите на паричните сметки в контекста на всички операции (разплащания с партньори, преводи и прехвърляне на средства, покупко-продажба на валута касово и по банков път, преоценка, овърдрафт и др.) с тях;
  9. Контролиран достъп до счетоводната информация, както в първичните документи така и в счетоводните регистри.
  10. Автоматично формиране и проверка за валидност на справка декларация и дневници за ДДС и запис на външен носител;


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009