but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

3. Маркетинг и продажби

artic-img-05

Маркетинг и търговски мениджъри получават най-много от една интегрирана система. Те разполагат с богат  набор от инструменти за своята дейност, но най-вече разполагат с цялата информация, съпътстваща продуктите, услугите и основните процеси, съставящи предмета на дейност на една фирма. Практически цялата фирма работи за тях.

 1. Интегриране на оперативната работа по продажбите и счетоводната отчетност в единна и лесна за използване система за всички отдели и служители във фирмата (ефективност);
 2. Подробен регистър с информация за партньорите (те са най-важният актив на фирмата) и бърз достъп до всички операции с тяхно участие – вашият бизнес с тях (продажби, доставки, плащания, поръчки, резервации, проформи, оферти и др.) както и стриктен кредит контрол - обеми и срокове за плащане;
 3. Многопрофилна информация за продуктите и услугите (основният предмет на дейност) – каталози, цени и ценови листи, промоции, схеми на опаковане, логистична информация и т.н. както и актуална информация за планирани продажби, очаквани доставки, актуални наличности и резервации;
 4. Планиране и автоматизиране на процесите на доставка, снабдяване и продажби (пълен контрол и актуална информация за оперативната дейност) чрез поръчки за доставка и внос, поръчки от клиенти и износ, заявки за прехвърляне на стоки между отделните обекти и транспорт;
 5. Проследяване на всеки един от етапите за отделните поръчки, а именно: заявени и потвърдени количества по график по дати и количества, получени/издадени фактури и/или проформи, складови документи, логистична информация и график за транспортиране и нареждания за транспорт, уведомяване за чакащи поръчки на клиенти и заявки за наличности и др.;
 6. Планиране на наличностите като цяло и по отделни обекти и складове с информация за актуалната наличност, прогнозни продажби, прогнозни количества за производствените процеси, очакваните доставки, чакащите поръчки, както и следене на минимален наличен резерв;
 7. Отчетност и контрол на резултатите от продажби (производителността на търговския отдел), постигнати обеми и маржове по отделните търговци, търговски мениджъри от продажбите като цяло по региони;
 8. Актуална информация за плащанията от клиенти и доставчици (получава се от счетоводния отдел) за техния кредитен статус и просрочени задължения/вземания както и такива в падеж;
 9. Пълно-функционално складово стопанство за отразяване на движението и наличностите на материалните активи. Неограничен брой складове с контрол на достъпа до всеки от тях. Всички видове основни операции – заскладяване, изписване, експедиране, бракуване, корекции, инвентаризации, както и по-сложни такива – разходи по доставката, комплектоване, разкомплектоване и др. Съпътстващи документи – приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти, описи и др.
 10. Възможност за обмен на бизнес информация с други системи на партньори, например уеб-сайт, електронен магазин, уеб-портал (конкурентност).
 11. Работа с търговски вериги – получаване и обработка на поръчки по електронен път, договорирани цени и промоции, специализирани фактури и складови документи.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009