but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Логистика

Навременните доставки, транспортирането и вътрешното разпределение на стоките и материали са възлови моменти в дейността на всяка фирма. Правилната организация на логистичната дейност е гаранция за успешно управление на всички други протичащи бизнес процеси, свързани с продажбите, складовото стопанство, производството. Colibri® ERP предлага пълна и лесна за използване функционалност, следвайки логическата схема на формиране на заявките, планиране на снабдяването, отчитане на доставките и разпределение по направления на материалните ресурси.

С помощта на тази функционалност става възможно:

 • Да формирате коректно и прецизно на база реално обосновани количества, поръчки към външни доставчици, избягвайки ситуация на презапасяване на стоки, суровини и материали;
 • Да изработите график за изпълнение на планираните доставки, който ще бъде обект на достояние на всички заинтерисовани служители;
 • Да изчислите необходимите параметри/ОМЕ,ТМЕ,тегло/ и сформирате отделните транспортни единици, с цел пълно оптимизиране на използването им;
 • Да обезпечите целево в по-дългосрочен план необходимите парични ресурси, свързани с планираните доставки;
 • Централизирано да управлявате междускладовите заявки и прехвърляния;
 • Да изпълните поетите поръчки от клиенти в уговорения срок;
 • Да попълните необходимите складови наличности;
 • Да постигнете ритмична материална осигурност и непрекъсваемост на производствения процес;
 • Да получавате навременна информация и управлявате целия логистичен цикъл.

С Colibri® ERP:

 • Генерирайте автоматично Поръчка към доставчик на база: взета Поръчка от клиент, вътрешна Заявка за прехвърляне на наличности от друг склад, свободно въведена заявка за поддръжката на минимален наличен резерв от стоки и материали;
 • Отправете Поръчка към доставчика и отразете неговото обратно потвърждение с конкретни дати, подайте тази информация на другите търговци;
 • Следете предвидения план за изпълнение на поръчките от клиенти и формирайте необходимите нареждания за транспорт по транспортни единици, съобразени с договорени дати, обем и маршрут;
 • Вземайте за изпълнение нови Поръчки от клиенти, съобразени със сроковете на изпълнение, наличностите, резервациите и количеството на планираните доставки;
 • Контролирайте количеството материалните запаси при тяхното фактуриране от доставчика и физическото им постъпване в склада.
 • Разпределяйте междускладово и генерирайте автоматично вътрешни нареждания за транспорт на вече доставените стоки и материали от основния доставчик по направления на формиране: клиент, искащ склад
 • Проследявайте подаваната информация от отдел Логистика за изпълнените Ваши заявки за доставка, формирани от Поръчки на клиенти и се издължавайте фактически на своите клиенти;
 • Използвайте графиците и различните видове справки за отчитане на Поръчките за доставки за да бъде организирано и навременно придвижването на стоки и материали до съответните потребители (клиенти или обекти на фирмата);


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009