but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Реални аспекти на допълнителна стойност, получавана от потребителите на Colibri® ERP:

 1. Цикълът на взаимодействие между ЕДА и потребителите на Colibri® ERP като услуга е изключително скъсен и удобен. Потребителите могат да разчитат на пълна поддръжка от консултантите на ЕДА при овладяване на функционалността на Colibri® ERP през Интернет или по телефон.
 2. Намаляват се фирмените разходи – за комуникации (продължителни и неефективни телефонни разговори или консултанска поддръжка на място), спестява се работно време, допускат се по-малко грешки (които струват пари и време), намалява се броят на рекламациите (по-добър контрол на качеството), намаляват липсите в складовете и се избягва презапасяване (по-добър контрол), следи се и се намалява производствения брак.
 3. Лесен и удобен достъп – по всяко време, от всяко място, от различни устройства.
 4. Подобрява се фирмената комуникация, координация и контролът над фирмените процеси – постига се много голяма ПРОЗРАЧНОСТ, която помага на всички.
 5. Мениджърите получават ВЕДНАГА нужната им информация (не след дни или седмици) – постига се по-добра информираност както на мениджърско ниво, така и за клиентите и доставчиците, които получават НАВРЕМЕ нужната им информация.
 6. Вижда се повече, вижда се една и съща истина за бизнеса. С централизираната база данни на Colibri® ERP истината за бизнеса става една и съща за всички във фирмата. Това дава неоценима помощ за вземане на верни решения от мениджърите.
 7. Стимулира се екипната работа – всички работят заедно и си помагат ЕДИН НА ДРУГ. Ползва се една единствена база данни за всяка фирма.
 8. Безрисково и гъвкаво внедряване, съобразено с потребностите на клиента.
 9. Клиентско обслужване и поддръжка – консултации, съвети, специфични доработки, обновяване на системата (upgrades), извършвани редовно и безболезнено, обикновено без необходимост от спиране на работа – натрупаният през годините опит е в услуга на клиента.
 10. Лесно и евтино разширяване (реорганизиране) – нов потребител се добавя за по-малко от 1 минута. Няма ограничение за броя на потребителите, няма нужда да се закупуват каквито и да било лицензи.
 11. Потребителите се фокусират изцяло върху използване на функциите на системата и не губят средства и внимание за несвойствена за тях поддръжка на софтуерни и компютърни системи;
 12. Много по-ефективна, лесна и приятна работа за всички – независимо от темповете на фирмения растеж. Подобрява се цялостната организация на работа.
 13. Унифициране на бизнес процесите в цялата фирма. С Colibri® ERP се обхващат всички отдели във фирмата, което изисква въвеждането на по-голяма дисциплина на взаимодействие между тях, а също и унифициране и синхронизиране на бизнес процесите, които управляват.
 14. Доверие и увереност в достоверността на информацията за директорите и собствениците на фирмите. Colibri® ERP разполага с изобилие от настройваеми и прецизно разработени справки и отчети, предназначени за различни нива на потребителите, според тяхната дейност. Информацията в тези отчети е винаги актуална и точна.
 15. Удобна функционалност и висока автоматизираност за осигуряване на дейността и отчетността на фирмата. В Colibri® ERP постоянно работят фонови подсистеми, които се грижат за актуалността на информацията на всички нива на използване. По този начин се избягват значителен брой рутинни операции и се повишава ефективността на работа на служителите във фирмата. Colibri® ERP се превръща в истински информационен гръбнак на фирмата.
 16. Възможност за връзка с други системи (например електронен магазин, електронен обмен на документи) чрез Web Services, използвайки SOAP.


 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009