but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Colibri® ERP версия СУПТО 1.0 и изискванията по Наредба Н-18, Приложение № 29 към чл. 52а

Colibri® ERP версия СУПТО поддържа интерфейс на български език.

Colibri® ERP версия СУПТО използва интегрирана база данни с прилагане на технически и приложни средства за поддържане на интегритета.

Colibri® ERP версия СУПТО предоставя функционалност за управление на продажбите в търговски обекти и не съдържа други модули с дублираща функционалност.

Colibri® ERP версия СУПТО не предоставя възможност за инсталиране на външни модули, както и на такива позволяващи промяна на функционалността на софтуера. Цялата функционалност се предоставя от софтуера, чийто код е криптиран.

Colibri® ERP версия СУПТО следи разликата във времената на фискалното устройство и системата (чието астрономическо време се сверява чрез NTPот надеждни източници) и при откриване на разлика по-голяма от 2 часа се блокират операциите по откриване и приключване на продажби. При разлика по-голяма от 5 минути се извежда предупреждение към оператора.

Colibri® ERP версия СУПТО осигурява функционалност за сверяване на времето на ФУ с времето на системата.

С Colibri® ERP версия СУПТО могат да работят само регистрирани и валидни потребители на системата. Потребителите се регистрират със следната минимално необходима информация. Потребителско име за вход (уникален код), парола, ниво на достъп (вид/роля), реално име, длъжност.

Colibri® ERP версия СУПТО поддържа регистър (лог) на сесиите (начало, край, активност) на всеки потребител.
В един и същ момент от време (в рамките на една сесия) даден потребител може да има само една роля.

Всяка промяна по настройките на потребителите се съхранява в отделен журнал на промените.

Colibri® ERP версия СУПТО поддържа регистър на обектите във фирмата, работни места, фискалните устройства по обекти, потребители (оператори), асоциирани към обектите и фискалните устройства с операторки код.

Потребителите се автентикират към системата с уникална комбинация от клиентски код, потребителско име и парола.

Свързаността с ФУ се осъществява чрез драйвер за управление на фискални устройства на различни производители EDAFPGate (https://github.com/edabg/fpgate).

Colibri® ERP версия СУПТО в реално време може да получи информация за състоянието на ФУ, като: установена връзка; готовност за издаване на фискален бон, синхронизация на времето между ФУ и системата и др.

Colibri® ERP версия СУПТО блокира операциите по откриване и приключване на продажба за съответното работно място, когато статусът не позволява.

При въвеждане в софтуера на информация за продажба се генерира уникален номер на продажбата (УНП), който се формира по следния начин:

  • Индивидуален номер на ФУ (получен от регистъра на ФУ) - Код на оператор (оператор асоцииран с ФУ) - Пореден номер на продажбата (брояч на пореден номер в контекста на ФУ в регистъра).

При плащане по въведена в Colibri® ERP версия СУПТО продажба, за което следва да бъде издаден ФБ, Colibri® ERP версия СУПТО подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.

Colibri® ERP версия СУПТО не допуска отпечатване на служебни бонове за направени клиентски поръчки.

При анулиране на открита, но неприключена продажба Colibri® ERP версия СУПТО съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба - анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др в журнала за промените в регистъра на продажбите.

Colibri® ERP версия СУПТО не предоставя възможност за изтриване или промяна на вече приключени продажби.

Colibri® ERP версия СУПТО единствено отпечатва служебни бонове за фактури или кредитни известия, които не съдържат думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни словосъчетания, освен в данните за регистрация на търговците по сделката, както и вида на закупуваната стока.

Colibri® ERP версия СУПТО поддържа информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:

  • журнал за промяна на потребителите в системата – подробна информация за старо и ново състояние потребителя (включително и роля) потребител и време когато е извършено действието;
  • всяка сесия на потребителите съдържа подробна информация за действията в лог на активността, който съдържа следната информация: име/код на потребителя (оператора), дата и час на действието (операцията), IP адрес, вид на действието. Регистрират се всички действия включително влизане и излизане в/от системата, редакция, сторниране, анулиране и промени в номенклатурите на софтуера; за действия (операции) "сторниране" и "анулиране" на продажба – и уникалният номер на продажбата.

Colibri® ERP версия СУПТО осигурява визуализация чрез потребителски интерфейс на записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по: период, потребител (оператор), вид извършени действия, др.

Създаваната чрез Colibri® ERP версия СУПТО информация се съхранява в текущата база данни в посочените срокове.

Colibri® ERP версия СУПТО осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов форматXML, ExcelXML (XLS) иCSV. Наборът от изискуемите справки по т. 18.1-18.7 са обособени в отделна секция потребителски отчети „Наредба Н-18“. Справка по т. 18.8 се покрива от отчет „Отчети/Складово стопанство/Оборотна ведомост“. Изискванията по т. 18.9 се покриват от функционалността на следните регистри: асортименти, доставчици, клиенти, начини на плащане, клонове/обекти на фирмата, работни места, фискални устройства, потребители, групи и роли.

Colibri® ERP версия СУПТО има конфигуриран „одиторски профил„ (роля/вид потребител „Одитор“) с пълни права за четене на всички регистри в системата, достъп до пълната функционалност, достъп до конфигурационните параметри и генериране на отчети.

Colibri® ERP версия СУПТО няма обособен тестов режим на работа.

Colibri® ERP версия СУПТО е цялостна интегрирана информационна система.

Регистрация в НАП

Colibri® ERP е включена в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
За двата начина на предоставяне на Colibri® ERP - на абонамент, под наем (SaaS) и инсталация в среда на клиента (корпоративни клиенти, закупили лиценз с неограничен брой потребители) има отделни регистрации.

Номер от списъка на НАП

Вид на софтуера

Наименование на СУПТО

Версия на СУПТО

1021

СУПТО по чл. 52 а, ал. 1

от Наредба Н-18/2006г.

КОЛИБРИ ЕРП СУПТО

1.1

1043

СУПТО по чл. 52 а, ал. 1

от Наредба Н-18/2006г.

КОЛИБРИ ЕРП СУПТО

В СРЕДА НА КЛИЕНТА

1.1 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009