but-login-topbut-trial-top
Колибри ERP
Share on Facebook

Колибри ERP версия СУПТО 1.0 и изискванията по Наредба Н-18, Приложение № 29 към чл. 52а

Колибри ERP версия СУПТО поддържа интерфейс на български език.

Колибри ERP версия СУПТО използва интегрирана база данни с прилагане на технически и приложни средства за поддържане на интегритета.

Колибри ERP версия СУПТО предоставя функционалност за управление на продажбите в търговски обекти и не съдържа други модули с дублираща функционалност.

Колибри ERP версия СУПТО не предоставя възможност за инсталиране на външни модули, както и на такива позволяващи промяна на функционалността на софтуера. Цялата функционалност се предоставя от софтуера, чийто код е криптиран.

Колибри ERP версия СУПТО следи разликата във времената на фискалното устройство и системата (чието астрономическо време се сверява чрез NTPот надеждни източници) и при откриване на разлика по-голяма от 2 часа се блокират операциите по откриване и приключване на продажби. При разлика по-голяма от 5 минути се извежда предупреждение към оператора.

Колибри ERP версия СУПТО осигурява функционалност за сверяване на времето на ФУ с времето на системата.

С Колибри ERP версия СУПТО могат да работят само регистрирани и валидни потребители на системата. Потребителите се регистрират със следната минимално необходима информация. Потребителско име за вход (уникален код), парола, ниво на достъп (вид/роля), реално име, длъжност.

Колибри ERP версия СУПТО поддържа регистър (лог) на сесиите (начало, край, активност) на всеки потребител.
В един и същ момент от време (в рамките на една сесия) даден потребител може да има само една роля.

Всяка промяна по настройките на потребителите се съхранява в отделен журнал на промените.

Колибри ERP версия СУПТО поддържа регистър на обектите във фирмата, работни места, фискалните устройства по обекти, потребители (оператори), асоциирани към обектите и фискалните устройства с операторки код.

Потребителите се автентикират към системата с уникална комбинация от клиентски код, потребителско име и парола.

Свързаността с ФУ се осъществява чрез драйвер за управление на фискални устройства на различни производители EDAFPGate (https://github.com/edabg/fpgate).

Колибри ERP версия СУПТО в реално време може да получи информация за състоянието на ФУ, като: установена връзка; готовност за издаване на фискален бон, синхронизация на времето между ФУ и системата и др.

Колибри ERP версия СУПТО блокира операциите по откриване и приключване на продажба за съответното работно място, когато статусът не позволява.

При въвеждане в софтуера на информация за продажба се генерира уникален номер на продажбата (УНП), който се формира по следния начин:

  • Индивидуален номер на ФУ (получен от регистъра на ФУ) - Код на оператор (оператор асоцииран с ФУ) - Пореден номер на продажбата (брояч на пореден номер в контекста на ФУ в регистъра).

При плащане по въведена в Колибри ERP версия СУПТО продажба, за което следва да бъде издаден ФБ, Колибри ERP версия СУПТО подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.

Колибри ERP версия СУПТО не допуска отпечатване на служебни бонове за направени клиентски поръчки.

При анулиране на открита, но неприключена продажба Колибри ERP версия СУПТО съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба - анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др в журнала за промените в регистъра на продажбите.

Колибри ERP версия СУПТО не предоставя възможност за изтриване или промяна на вече приключени продажби.

Колибри ERP версия СУПТО единствено отпечатва служебни бонове за фактури или кредитни известия, които не съдържат думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни словосъчетания, освен в данните за регистрация на търговците по сделката, както и вида на закупуваната стока.

Колибри ERP версия СУПТО поддържа информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:

  • журнал за промяна на потребителите в системата – подробна информация за старо и ново състояние потребителя (включително и роля) потребител и време когато е извършено действието;
  • всяка сесия на потребителите съдържа подробна информация за действията в лог на активността, който съдържа следната информация: име/код на потребителя (оператора), дата и час на действието (операцията), IP адрес, вид на действието. Регистрират се всички действия включително влизане и излизане в/от системата, редакция, сторниране, анулиране и промени в номенклатурите на софтуера; за действия (операции) "сторниране" и "анулиране" на продажба – и уникалният номер на продажбата.

Колибри ERP версия СУПТО осигурява визуализация чрез потребителски интерфейс на записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по: период, потребител (оператор), вид извършени действия, др.

Създаваната чрез Колибри ERP версия СУПТО информация се съхранява в текущата база данни в посочените срокове.

Колибри ERP версия СУПТО осигурява чрез потребителски интерфейс визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид, файлов форматXML, ExcelXML (XLS) иCSV. Наборът от изискуемите справки по т. 18.1-18.7 са обособени в отделна секция потребителски отчети „Наредба Н-18“. Справка по т. 18.8 се покрива от отчет „Отчети/Складово стопанство/Оборотна ведомост“. Изискванията по т. 18.9 се покриват от функционалността на следните регистри: асортименти, доставчици, клиенти, начини на плащане, клонове/обекти на фирмата, работни места, фискални устройства, потребители, групи и роли.

Колибри ERP версия СУПТО има конфигуриран „одиторски профил„ (роля/вид потребител „Одитор“) с пълни права за четене на всички регистри в системата, достъп до пълната функционалност, достъп до конфигурационните параметри и генериране на отчети.

Колибри ERP версия СУПТО няма обособен тестов режим на работа.

Колибри ERP версия СУПТО е цялостна интегрирана информационна система.

Регистрация в НАП

Колибри ERP е включена в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
За двата начина на предоставяне на Колибри ERP - на абонамент, под наем (SaaS) и инсталация в среда на клиента (корпоративни клиенти, закупили лиценз с неограничен брой потребители) има отделни регистрации.

Номер от списъка на НАП

Вид на софтуера

Наименование на СУПТО

Версия на СУПТО

250

СУПТО по чл. 52 а, ал. 1

от Наредба Н-18/2006г.

КОЛИБРИ ЕРП СУПТО

1.0

258

СУПТО по чл. 52 а, ал. 1

от Наредба Н-18/2006г.

КОЛИБРИ ЕРП СУПТО

В СРЕДА НА КЛИЕНТА

1.0



 
 
 
2009 Copyright EDA Ltd. All right reserved Web design EDA Ltd., 2009